Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego o wartości powyżej
50 000 zł netto 1. Dotyczy zamówienia usługi pn.

  Usługa badawczo rozwojowa polegająca na opracowaniu innowacyjnej technologii termoizolacji budynków, w celu uzyskania podwyższonych parametrów izolacyjnych oraz paro-przepuszczalnych przy użyciu surowców roślinnych, w szczególności sprasowanej słomy orkiszowej oraz tynków glinianych.
 2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:
  2.1. zamieszczenie tego zapytania na stronie internetowej www.camperia.net w dniu od 08.01.2016 do 18.01.2016.
  2.2. wysłanie zapytań ofertowych do 3 Wykonawców
 3. W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym/przesłane zapytanie ofertowe/wpłynęły następujące oferty stanowiące integralną część niniejszej dokumentacji:
4. Wybrano ofertę nr 1
5. Uzasadnienie wyboru oferty:

Instytut Doradztwa Sp. z o.o. złożył jako jedyny ofertę dotyczącą zamówienia usługi oraz wykazał odpowiednie kwalifikacje i zasoby, które pozwalają na realizację zamówienia.

6. Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy oferentami, wymienionymi w pkt. 3, a Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w  szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Załączniki do protokołu:
- potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, oraz potwierdzenie
upublicznienia tego zapytania co najmniej na stronie internetowej Wnioskodawcy
- złożone oferty,
-oświadczenie o upublicznieniu wyniku postępowania


18.01.2016 Grzegorz Baliga
Data sporządzenia i podpis Zamawiającego
Zapytania ofertowe
Rodzaj zamówienia: usługa

 1. Camperia Sp. z o.o.
  Lednica Górna 442
  32-020 Wieliczka

 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  2.1) Opis przedmiotu zamówienia publicznego: Usługa badawczo rozwojowa polegająca na opracowaniu innowacyjnej technologii termoizolacji budynków, w celu uzyskania podwyższonych parametrów izolacyjnych oraz paro-przepuszczalnych przy użyciu surowców roślinnych, w szczególności sprasowanej słomy orkiszowej oraz tynków glinianych.
  2.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV – 73100000-3):
  2.3) Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2016
 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  Wykonawcą usługi o której mowa w pkt. 2.1 może być wyłącznie:
  1) Jednostka naukowa, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, o której mowa
  w §1 ust. 1 pkt 12 Regulaminu, posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w ww. ustawie i posiadająca siedzibę na terytorium RP,
  2) Przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 13 Regulaminu oraz posiadający siedzibę na terytorium RP,
  3) Niezależna jednostka, stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadająca akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu Ministra Gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP,
  4) Instytucja otoczenia biznesu (IOB) – ośrodek innowacji, tj. podmiot posiadający osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP, zaliczający się do kategorii obejmującej: parki technologiczne (w tym parki naukowe, badawcze, przemysłowo-technologiczne), inkubatory technologiczne, spółki celowe uczelni oraz centra transferu technologii, których działalność polega głównie na: świadczeniu usług badawczo-rozwojowych; świadczeniu usług doradczych w zakresie: badań naukowych, prac rozwojowych, wsparcia innowacji, transferu technologii lub praw własności intelektualnej; sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych; dzierżawie, najmie nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej.
  Potwierdzenie spełnienia przynajmniej jednego z powyższych warunków należy załączyć do oferty.
 4. KRYTERIA OCENY OFERT
  4.1) Najniższa cena – waga punktowa: 0,6
  4.2) Potencjał Wykonawcy do wykonania usługi – waga 0,4
    4.2.1) Opis powinien zawierać m.in. wykaz zrealizowanych prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie budownictwa energooszczędnego/pasywnego, wykazanie zasobów: organizacyjnych i sprzętowych oraz określenie liczby pracowników ze stopniem naukowym zaangażowanych w realizację zamówienia.
 5. ZMIANA UMOWY
  Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia  publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).
 6. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO OGŁOSZENIE: www.camperia.net
 7. FORMA SKŁADANIA OFERT:
  Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej.
 8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
  Oferty prosimy przesyłać pod adres: Lednica Górna 442, 32-020 Wieliczka do 15.01.2016 r.
  Wzór na którym należy przedłożyć ofertę stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Okres w dniach: od 15.01.2016 r. do 16.04.2016.
 10. POWIĄZANIA OSOBOWE LUB KAPITAŁOWE
  W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 11. INFORMACJE DODATKOWE:
  Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.
 12. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: Karolina Kopek, Tel. 723 549 136
…………………………………………………….

(data i podpis Zamawiającego)

Pobierz pliki